Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je GNG Images s.r.o., so sídlom Komárňanská 46, 947 01 Hurbanovo, IČO: 35 965 169, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17336/N (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku spojenú s internetovým predajom www.ggimage.sk.
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Komárňanská 46, 947 01 Hurbanovo, email: info@gngimage.sk, telefón: 00421 908 120 983
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Gabriel Nyul, info@gngimage.sk, 00421 908 120 983.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  1. plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona,
  2. oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona,
  3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  1. vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, emailová adresa), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  2. zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu),
  2. po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu,
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  1. podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
  2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  3. zaisťujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v zákone máte
  1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,
  2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
  3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
  4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
  5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 zákona,
  6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok,
  7. právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu k počítaču a k dokumentom prostredníctvom hesiel, antivírový program, zálohovanie dát.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 12.12.2019.

 

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.